Group-Office - Akademia Obrony Narodowej
juwenalia rembertów słuchawki dla studenta W sobotę 21 kwietnia zagraniczni studenci Erasmusa z całej Polski wzięli udział w drugim Ogólnopolskim Finale sportowym ESN Olympics. Wydarzenie miało miejsce na terenie Akademii Obrony Narodowej, uczestniczyło w nim 11 drużyn reprezentujących największe miasta Polski oraz dzieci z warszawskiego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka - w sumie ponad 120 osób. Uroczyste otwarcie finału ESN Olympics nastąpiło o godzinie 9.00. Zawodników powitali przedstawiciele władz Akademii Obrony Narodowej z Rektorem - Komendantem gen. dyw. dr inż. Romualdem Ratajczakiem na czele, a także członkowie zarządu organizacji ESN Polska. gabinety lekarskie Wpisany przez Redaktor serwisu piątek, 04 maja 2012 10:52 Mistrzostwa Studentów Akademii Obrony Narodowej w siatkówce Pierwszego dnia odbył się konkurs dla 10 Kół Naukowych. Zadanie polegało na zaprezentowaniu problemu, który będzie miał szczególne znaczenie dla branży TSL w ciągu najbliższych kilku lat wraz z proponowanym dla niego autorskim rozwiązaniem. Z ramienia KNSL AON wystartowały w konkursie FML dwie drużyny, z których jedna w składzie: Karolina Cieślińska, Monika Noworolnik, Patryk Auerbach, Kamil Matras, Jakub Ognik i Paweł Krekora zajęła 3. miejsce w rywalizacji. Poruszona przez nich kwestia dalszego funkcjonowania armatorów bałtyckich po 2015 r. w perspektywie zaostrzenia unijnych przepisów dotyczących dopuszczalnej zawartości siarki w paliwie żeglugowym – spotkała się z dużym uznaniem ze strony oceniających. Innowacyjny system transportowy oparty na skroplonym gazie ziemnym (LNG), w którym rozwiązania upatrywała drużyna KNSL AON, uzyskał wysokie noty, które ostatecznie pozwoliły na zajęcie najniższego stopnia podium. black box O profesjonalnym przygotowaniu członków KNSL AON do konkursu może świadczyć również fakt, że byli bardzo aktywni na forum i brali czynny udział w dyskusjach plenarnych. Najlepszym potwierdzeniem tego jest wyróżnienie indywidualne Karoliny Cieślińskiej, która z rąk przedstawiciela międzynarodowego operatora FM Logistic odebrała zaproszenie do odbycia stażu. 17 marca b.r. w Akademii Obrony Narodowej odbyło się seminarium geopolityczne „Wybrane problemy metodologii geopolityki i geostrategii”. Organizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Zakładu Geostrategii (kierowanego przez dr. Zbigniewa Lacha) wchodzącego w skład Katedry Strategii i Geostrategii (kierowanej przez płk. prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego) z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Seminarium zostało zorganizowane przy współudziale Instytutu Geopolityki i Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Realizowane przedsięwzięcie pozwoliło w drodze dyskusji wymienić poglądy na tematy dotyczące istotnych kwestii metodologii geostrategii i geopolityki. Głównym celem seminarium było przedstawienie trzech problemów badawczych oraz rozwiązań metodycznych w tym zakresie, które wskazały metody rozwiązania tych problemów. Szczególnym przesłaniem przedsięwzięcia była wymiana myśli, między ośrodkami naukowymi w Polsce oraz naukowcami i badaczami zainteresowanymi problematyką geopolityczną i geostrategiczną w ramach rozwijania geopolityki „akademickiej”, a także realizacji praktycznego wymiaru geostrategii. W omawianym przedsięwzięciu brali udział przedstawiciele Instytutu Geopolityki, Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Obrony Narodowej i innych polskich uczelni, w tym grono seminarzystów doktorantów i uczestników studiów podyplomowych. Szczególnie miło było gościć dr. hab. Leszka Moczulskiego, nestora polskiej geopolityki oraz prof. nadzw. dr. hab. Mirosława Sułka z Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej także pracownika Akademii Obrony Narodowej. Po zapoznaniu uczestników z rozwojem Akademii Obrony Narodowej i zwiedzeniu Sali Tradycji, nastąpiła część merytoryczna seminarium w ramach której przedstawiono trzy wystąpienia programowe. W pierwszym referacie płk prof. nadzw. dr hab. Dariusz Kozerawski przedstawił „Informację o działalności naukowo-dydaktycznej realizowanej w Katedrze Strategii i Geostrategii WBN”, prezentując szczególnie dorobek pracowników Katedry Strategii i Geostrategii. W wystąpieniu podkreślił praktyczne aspekty studiów geostrategicznych prowadzonych w formie badań terenowych w obszarach operacji pokojowych i stabilizacyjnych realizowanych poza terytorium Polski, co spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród zebranych. Kolejny referat przedstawił prof. dr hab. Julian Skrzyp - "Ocena położenia geostrategicznego (geopolitycznego) – aspekty metodologiczne". Prezentacja wzbogacona została o praktyczne przykłady w tym zakresie, co należy uznać za szczególnie cenne. W ostatnim wystąpieniu programowym dr Zbigniew Lach przedstawił dwa kolejne istotne problemy badawcze podejmowane w rozważaniach geopolitycznych i geostrategicznych, a mianowicie Ocenę potęgi i potencjału kryzysowego państw – aspekty metodologiczne. Prezentowane metody badawcze dotyczące rozwiązywania przedstawianych problemów, szczególnie dotyczące problematyki określania potęgi, znajdują praktyczne zastosowanie i są one wykorzystywane nie tylko na gruncie dydaktycznym. Znaczący dorobek w zakresie szacowania potęgi ośrodków siły, prezentowany w licznych publikacjach, posiada prof. dr hab. Mirosław Sułek - uczestnik seminarium - co pozwoliło wymienić doświadczenia i zaprezentować również wyniki badań tego autora oraz wyjaśnić tę dość złożoną problematykę. Liczne komentarze i wypowiedzi dr. hab. Leszka Moczulskiego, w szczególny sposób przyczyniły się do zwrócenia uwagi na aspekty naukowego podejścia do problematyki geopolitycznej i geostrategicznej w procesie badań oraz utwierdziły zebranych, co do interdyscyplinarności tych badań, wskazując jednocześnie na występujące stąd trudności metodologiczne w badaniu złożonych przestrzenno-czasowych zjawisk występujących w przestrzeni. Dalsza debata koncentrowała się wokół przedstawionych w wystąpieniach problemów badawczych, a ożywiona dyskusja uczestników seminarium wpłynęła na zgłoszenie przez płk. prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego, dalszej kontynuacji podjętej problematyki w ramach organizacji w przyszłym roku konferencji „Metodologiczne aspekty rozwoju geopolityki i geostrategii” oraz przez mgr. Leszka Sykulskiego (prezesa Instytutu Geopolityki) - konferencji międzynarodowej „Geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej (Środkowej). Zgłoszone propozycje przyjęto z pełną akceptacją zebranych uczestników seminarium. Słowo wprowadzające wygłosił Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk dr Tomasz Kośmider. W swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważny jest odpowiedni model kształcenia. Odgrywa on zasadniczą rolę we współczesnym identyfikowaniu, ocenianiu, monitorowaniu i zapobieganiu skutkom ewentualnego wystąpienia zjawiska mogącego godzić w bezpieczny byt oraz rozwój państwa i jego obywateli. To już szósta z cyklu konferencji, organizowanych przez Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego. Prelegenci, którzy mieli okazję się zaprezentować, poruszyli różne aspekty edukacji obronnej - począwszy od czasów kiedy to Polska znajdowała się w niewoli, przez współczesny wymiar edukacji, która kształtuje świadomość młodych Polaków do roli organizacji młodzieżowych w systemie obronnym państwa. Wygłoszone referaty zostały zamieszczone w publikacji „Edukacja obronna młodzieży” pod redakcją kmdr. Witolda Kustry i przekazana uczestnikom w dniu konferencji. Wśród prelegentów swoje uczelnie reprezentowali studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. Ponadto, na konferencji pojawili się: prorektor ds. studenckich dr Aneta Nowakowska-Krystman, kierownik Zakładu Przygotowań Obronnych i Mobilizacji i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych płk Zbigniew Piątek, kmdr Witold Kustra, dr Tomasz Limanowski, dr Wiesław Krauz oraz dr Leszek Kanarski. Konferencja została zorganizowana przy dofinansowaniu z Ministerstwa Obrony Narodowej. informacje dla studenta warszawa Seminarium prowadził dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON płk dr hab. Tomasz Kośmider, który powitał licznie przybyłych gości: przedstawicieli Sztabu Generalnego WP z Zarządu Planowania Operacyjnego P3 oraz Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Sił Powietrznych, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz słuchaczy kursu kwalifikacyjnego na stopień etatowy podpułkownika. Z uczestnikami seminarium spotkał się prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski. Głównym celem seminarium była identyfikacja kierunku nowelizacji systemu szkolenia z gotowości bojowej i mobilizacyjnej sił zbrojnych na poszczególnych szczeblach. Pierwszy referat zatytułowany: „Szkolenie po mobilizacyjnym rozwinięciu w siłach zbrojnych” wygłosił gen. broni pil. dr inż. Sławomir Dygnatowski – zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. Główne treści wystąpienia oscylowały wokół wagi szkolenia w funkcjonowaniu sił zbrojnych. Następnie gen. bryg. Leszek Surawski – szef Zarządu Planowania Operacyjnego P3 przybliżył zagadnienie kontroli gotowości bojowej i mobilizacyjnej, w kontekście kompetencji i zakresu wynikających z Ustawy o kontroli w administracji rządowej (z 15 lipca 2011 r.). W kolejnym referacie kwestię wojskowych oddziałów gospodarczych oraz ich miejsca w systemie gotowości mobilizacyjnej sił zbrojnych omówił płk mgr inż. Janusz Jankowski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Temat ten wywołał szeroką dyskusję nad rolą WOG-ów w mobilizacyjnym rozwinięciu jednostek. Poruszona też została kwestia jakości uzupełnień, którą przedstawił płk Marek Orzechowski, reprezentujący Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1. Problematykę z zakresu gotowości bojowej i mobilizacyjnej w ofercie dydaktycznej Akademii Obrony Narodowej zaprezentował ppłk dr Jarosław Walczak – adiunkt Zakładu Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji IBP WBN AON. Przedstawił on podstawowe przedmioty związane z obronnością państwa realizowane w programie studiów I i II stopnia, wskazując na powiązania z problematyką seminarium oraz kursów i szkoleń, jakie organizowane są przez Akademię Obrony Narodowej. Wywołało to dyskusję wśród uczestników seminarium, w szczególności dotyczącą liczby godzin poświęconych problematyce gotowości bojowej i mobilizacyjnej na kursach kwalifikujących na wyższy stopień wojskowy. Grono prelegentów, różnorodność punktów widzenia oraz zakres podjętych podczas seminarium zagadnień z pewnością dały możliwość nowego spojrzenia na poruszane tematy gotowości bojowej oraz mobilizacyjnej Sił Zbrojnych RP. Ożywiona dyskusja uczestników seminarium spowodowała, że zapowiedziano kontynuację podjętej problematyki, mając na celu określenie docelowego modelu kształcenia kadr i szkolenia wojsk z zakresu gotowości bojowej i mobilizacyjnej. W ramach seminarium zorganizowano również pokaz dorobku naukowo-badawczego i wydawniczego pracowników Katedry Strategii i Geostrategii, który związany jest z problematyką geostrategii i geopolityki, prezentując blisko pięćdziesiąt pozycji w języku polskim i angielskim Drugi dzień 11. Forum Młodej Logistyki rozpoczął się od Panelu HR, który poprowadzony zostały przez dyrektorów działów HR i specjalistów rekrutacji w firmach branży TSL. Słuchacze mogli skonfrontować wiedzę zdobytą w trakcie poszukiwania czy odbywania praktyk i staży oraz wyobrażenia o pierwszej pracy w branży z rzeczywistością przedstawioną przez przedstawicieli firm. Najbardziej emocjonująca częścią drugiego dnia 11. FML był warsztat firmy Unilever, podczas którego uczestnicy musieli rozwiązać Case study pod tytułem: „Jak wprowadzić nowy produkt na rynek?”. Należało przedstawić pomysł, który zakładałby zmniejszenie ryzyka obsoletowego oraz strat dostępności produktu. Członkowie KNSL AON zagonili swoje szare komórki do pracy i wymyślili całkiem ciekawe rozwiązanie! Serdecznie dziękujemy Studenckiemu Kołu Logistyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej za dwa emocjonujące i obfitujące w wydarzenia dni i mamy nadzieję, że kolejne Forum będzie jeszcze ciekawsze! modne garnitury Uczestnicy: Patryk Auerbach, Ewald Bednarczyk, Karolina Cieślińska, Magdalena Grenda, Mateusz Hert, Anna Maja Karpińska, Paweł Krekora, Weronika Kukla, Dorota Kwiecień, Jakub Lewczuk, Monika Noworolnik, Kamil Matras, Alicja Markiewicz, Sławomir Nizioł, Jarosław Nowicki, Jakub Ognik, Paulina Piłat, Aleksandra Sosnowska. 18 kwietnia br. w obiektach sportowych Akademickiego Ośrodka Sportowego odbyły się Mistrzostwa studentów AON w piłce siatkowej. W sportowej rywalizacji uczestniczyło około 70 zawodników i zawodniczek (9 drużyn, w każdej drużynie musiały grać 2 Panie). Uczestnictwo w Turnieju miało zachęcić naszych studentów do zdrowego stylu życia, którego przejawem jest systematyczne uprawianie sportu. Wspólna rywalizacja sportowa sprzyjała dobrej zabawie i integracji środowiska akademickiego AON. przyjemność gościć kmdr por. rez. Janusza Walczaka, który opowiedział zebranym o operacjach specjalnym polskich żołnierzy w Afganistanie. Podczas spotkania został zaprezentowany materiał multimedialny zebrany podczas licznych podróży do Afganistanu. Studenci mieli także okazję zapoznać się z specyfiką operacji bojowych prowadzonych przez polskich "specjalsów". Najem mieszkań Warszawa Noclegi dla studenta imrprezy studenckie Warszawa dla studenta Noclegi Warszawa Absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Służył w Marynarce Wojennej RP, gdzie przez 12 lat był jej rzecznikiem prasowym. Był również pierwszym rzecznikiem nowopowstałego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Dziennikarz współpracujący między innymi z „Gazetą Wyborczą”, „Przeglądem Tygodniowym”, „Morzem”, „Nową Technika Wojskową”, miesięcznikiem „Raport”, „Komandos”, „Special-Ops” oraz „Armia – Ilustrowany Magazyn Wojskowy”. Redaktor naczelny miesięcznika „Bandera”. Zawodowy fotograf, specjalizujący się w reportażach wojennych. Ekspert wojskowy, autor bloga o polskich siłach specjalnych (http://specjalsi.blogspot.com)/. Więc zdjęć można znaleźć na: Więcej miejsca medalowe. W kategorii wagowej do 66 kg wygrał Grzegorz Lewiński, w wadze do 60 kg drugie miejsce zdobył Przemysław Birke - student I roku studiów stacjonarnych AON kierunek Bezpieczeństwo Narodowe. Przemek jest także członkiem AZS AON. Trzecie miejsce zajęła Dominika Gnich w kategorii wagowej do 48 kg. Wyniki, jakie uzyskali nasi zawodnicy, dobrze rokują na zbliżające się Mistrzostwa Polski Młodzieży (wiek do 23 lat) jak i Akademickie Mistrzostwa Polski. Trenerem UKJ "AON Warszawa" i AZS AON jest mgr Cezary Majewski. Wpisany przez poniedziałek, 23 kwietnia 2012 09:07 Kondolencje Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci gen. bryg. prof. dr. hab. Michała Krauze, wieloletniego pracownika naukowego Akademii Sztabu Generalnego i Akademii Obrony Narodowej, zastępcy komendanta ds. naukowych w latach 1991 - 2004. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia. Szukaj imprez studenckich w Warszawie Usługi informatyczne Wpisany przez Monika Lewińska poniedziałek, 23 kwietnia 2012 09:35 Zmarł gen. bryg. (w st. sp.) prof. dr hab. Michał KRAUZE Z żalem zawiadamiamy, że 20 kwietnia 2012 r. odszedł gen. bryg. (w st. sp.) prof. dr hab. Michał KRAUZE, pracownik Instytutu Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON. Wpisany przez Redaktor serwisu czwartek, 26 kwietnia 2012 12:44 II Konferencja Doktorantów: Identyfikacja obszarów nauk badań o obronności informacje dla studentów Nocleg dla studenta miejsca noclegowe studenckie 13 kwietnia br. w Akademii Obrony Narodowej Doktoranci Wydziału Zarządzania i Dowodzenia już po raz drugi zorganizowali konferencję naukową poświęconą obronności. Wpisała się ona w roczny kalendarz przedsięwzięć realizowanych na WZiD i stała się już tradycyjnym świętem naukowym naszych doktorantów. W tegorocznej edycji głównym obszarem rozważań uczestników była identyfikacja obszarów badań naukowych w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym nastawieniem na dyscyplinę nauk o obronności. Otwarcia konferencji dokonał Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. Andrzej Czupryński. Edukacja obronna młodzieży „Logistyka a Bezpieczeństwo” - pod takim hasłem studenci Akademii Obrony Narodowej, a zarazem członkowie Koła Naukowego Studentów Logistyki, zorganizowali kolejną już konferencję poświęconą problematyce bezpieczeństwa w szeroko pojętej logistyce. 12 kwietnia br. już po raz trzeci w auli im. gen. broni Józefa Kuropieski w AON obok ekspertów zasiedli spragnieni wiedzy studenci z najlepszych polskich uczelni wyższych oraz National Maritine University w Odessie na Ukrainie. Jakie problemy występują w gospodarce magazynowej z perspektywy bezpieczeństwa? Na co trzeba zwrócić uwagę przewożąc ładunki wysokowartościowe w transporcie morskim? Jak ważne jest znaczenie "ekologistyki" dla społeczeństwa? Jakie procedury stosować przy przewozie towarów niebezpiecznych? – na te i inne pytania odpowiedzi szukali studenci, którzy odważyli się wystąpić przed licznie zgromadzoną publicznością. Podczas trzech paneli głos zabrali również przedstawiciele świata biznesu, którzy opowiedzieli o swojej pracy, prezentując różne aspekty i logistyki, i bezpieczeństwa. Po raz pierwszy w historii projektu Patronat Honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Bez wątpienia podniosło to rangę całego wydarzenia i uświadomiło wszystkim uczestnikom, że biorą udział w niebanalnym przedsięwzięciu, które wpłynie na ich doświadczenie i - być może - zaowocuje w przyszłości. W czasie trwania konferencji uczestnicy znaleźli czas na wycieczkę studyjną. Zwiedzając tereny Twierdzy Modlin i Rejonowych Warsztatów Technicznych Wojska Polskiego, poznali nie tylko teoretyczny, ale także praktyczny wymiar logistyki. Tegoroczne spotkanie możliwe było dzięki Złotemu Sponsorowi, którym była firma Flextonics Logistic Poland, Brązowym Sponsorom: Wydawnictwu Difin i firmie Syntea SA, natomiast Sponsorem Rzeczowym został Ratusz Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy. Serdecznie dziękujemy! pokoje dla studentów Kwatery Warszawa wynajem dla studenta nieruchomośći w auli im. gen. broni Józefa Kuropieski odbyła się konferencja Edukacja obronna młodzieży, zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych oraz Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN AON. Poruszane zagadnienia zostały podzielone na 3 panele tematyczne: tradycje przygotowania obronnego w Polsce, znaczenie przygotowania obronnego młodzieży dla bezpieczeństwa Polski i Europy w XXI wieku oraz wyzwania dla edukacji obronnej młodzieży w zapewnieniu bezpieczeństwa narodu. Szczęśliwa "13" badmintonistów AON W dniach 20-22.04.2012 w obiektach sportowych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie odbyły się finały Akademickich Mistrzostw Polski w badmintonie. Do gier finałowych zaklasyfikowało się 16 drużyn reprezentujących wyższe uczelnie z całej Polski. Również reprezentacja Akademii Obrony Narodowej zakwalifikowała się do grona najlepszych badmintonistów. Debiut reprezentantów AON na ogólnopolskich rozgrywkach wypadł całkiem pomyślnie. Gotowość bojowa i mobilizacyjna sił zbrojnych – system szkolenia i kontroli 18 kwietnia 2012 r. w murach Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej zorganizowane zostało seminarium naukowe pt. „Gotowość bojowa i mobilizacyjna sił zbrojnych – system szkolenia i kontroli”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia był Zakład Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji (WBN AON) kierowany przez płk. dr. inż. Zbigniewa Piątka, przy współudziale Zarządu Planowania Operacyjnego P3 (Sztab Generalny WP) oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych. W składzie komitetu organizacyjnego znaleźli się: płk dr inż. Marek Sosnowski, płk dr inż. Sławomir Olearczyk, płk dypl. inż. Kazimierz Dyński, płk mgr inż. Janusz Jankowski oraz ppłk dr Jarosław Walczak. Wpisany przez Redaktor serwisu wtorek, 24 kwietnia 2012 12:28 Serwis informacyjny Otwarte mistrzostwa AON w szachach 23 kwietnia br. w Akademickim Ośrodku Sportowym odbyły się Otwarte Mistrzostwa AON w szachach. Organizacja zawodów miała na celu wyłonienie Reprezentacji AON na zawody szachowe rangi Mistrzostw Wojska Polskiego oraz popularyzacji tej dyscypliny sportu w środowisku akademickim. W dniach 12-13 kwietnia 2012 w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji IBP WBN AON, Zarząd Planowania Operacyjnego P3 SG WP, Oddział Koordynacji i Nadzoru Przygotowań Obronnych Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych nt. „Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych”. Patronat nad konferencją wpisująca się w cykl przedsięwzięć naukowych poświęconych przygotowaniom obronnym państwa objął Wojewoda Wielkopolski Piotr FLOREK, który wygłosił słowo wstępne. Konferencja została sfinansowana z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Konferencja, ukierunkowana na administrację rządową szczebla wojewódzkiego umożliwiła skonfrontowanie dotychczasowych badań akademickich, dokonań, wniosków z poglądami praktyków zajmujących się przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów planistycznych w MON i urzędach wojewódzkich. Wskazała formy ujednolicenia przygotowań obronnych oraz pozwoliła na przeprowadzenie całościowej oceny stanu systemu przygotowań obronnych na poziomie województwa. baboonDwuwymiarowe, łączące teorię z praktyką podejście do problematyki przygotowań obronnych wyznaczyło złożony cel konferencji: określenie możliwości i sposobów realizacji zadań obronnych przez administrację rządowa szczebla wojewódzkiego oraz sformułowanie pożądanych kierunków doskonalenia systemu obronnego państwa. Rozwiązanie powyższych problemów zrealizowano w pięciu panelach tematycznych, w których aktywny udział wzięli przedstawiciele Oddziału Koordynacji i Nadzoru Przygotowań Obronnych Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Wydziału Planowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, kierownicy oddziałów ds. obronnych urzędów wojewódzkich oraz pracownicy naukowi Akademii Obrony Narodowej. W kolejnej części, ukierunkowanej na analizę funkcjonujących rozwiązań w poszczególnych województwach, zaprezentowano zagadnienia dotyczące m. in. planowania i nakładania świadczeń, tworzenia rezerw osobowych na potrzeby realizacji zadań obronnych, nakładanie zadań obronnych na przedsiębiorców, militaryzację i szczególną ochronę obiektów, realizację zadań HNS oraz kontrolę wykonywania zadań obronnych. szukaj imprez w warszawie Wpisany przez Redaktor serwisu sobota, 21 kwietnia 2012 10:20 Profesjonalna armia w teorii i praktyce - sympozjum naukowe Podyplomowego Studium Polityki Obronnej Akademii Obrony Narodowej odbyło się sympozjum naukowe Podyplomowego Studium Polityki Obronnej "Profesjonalna armia w teorii i praktyce". Gościem specjalnym spotkania był szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - prof. dr hab. Stanisław Koziej. Organizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu Strategii (kierowanego przez płk. dr. Ryszarda Niedźwieckiego) wchodzącego w skład Katedry Strategii i Geostrategii (kierowanej przez płk. prof. nadzw. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego) z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON. Wizyta delegacji z Azerbejdżanu Podpisanie porozumienia Akademii Obrony Narodowej z Ventum Air kosmetyczka dla studenta> bielizna studentki Głównym celem sympozjum było dokonanie analizy procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego, wychodząc od teoretycznych przesłanek leżących u podstaw podjęcia decyzji o zmianie modelu funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, dochodząc do obecnego stanu zaawansowania zmian, a kończąc na potencjalnych reformach w zakresie transformacji podsystemu wojskowego, jako części szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego Polski. Szczególnym przesłaniem przedsięwzięcia była wymiana myśli oraz poglądów pomiędzy wyższą kadrą zawodową oraz pracownikami cywilnymi resortu obrony narodowej oraz innych instytucji, reprezentowanych miedzy innymi przez: oficerów ze Sztabu Generalnego WP, Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Dowództwa Operacyjnego, wyższego szkolnictwa wojskowego, a naukowcami i badaczami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia i roli sił zbrojnych w systemie obronnym państwa polskiego. W omawianym przedsięwzięciu wzięli udział również nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci Akademii Obrony Narodowej oraz osoby zainteresowane tą problematyką. Sympozjum naukowe zostało otwarte przez Rektora-Komendanta AON - gen. dyw. dr. inż. Romualda Ratajczaka. W wystąpieniu Rektor-Komendant przybliżył interpretację pojęcia "profesjonalizacja" oraz przedstawił główne założenia i koncepcje dotyczące zawodowych sił zbrojnych. Wykład wprowadzający pt. "Profesjonalna armia w teorii i praktyce – problemy strategiczne", wygłosił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - prof. dr hab. Stanisław Koziej (profesor w Katedrze Strategii i Geostrategii AON). W swoim wystąpieniu scharakteryzował proces przemian zachodzących w Siłach Zbrojnych RP, głównie w kontekście profesjonalizacji oraz transformacji armii poborowej w kierunku armii zawodowej. Sympozjum naukowe PSPO podzielone zostało na trzy panele tematyczne. W pierwszym z nich moderatorem był szef Katedry Strategii i Geostrategii - płk dr hab. Dariusz Kozerawski prof. AON. Problematyka tego panelu poświęcona była w głównej mierze teoretycznym zagadnieniom dotyczącym profesjonalizacji polskich sił zbrojnych. Podczas obrad zaprezentowane zostały następujące referaty: 1. Uwarunkowania zewnętrzne profesjonalizacji – zmiany w środowisku bezpieczeństwa RP - płk Tomasz Chołuj; psycholog uczelniany 2. Wewnątrzpaństwowe uwarunkowania armii zawodowej - płk Janusz Wiatr; 3. Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP 2008-2010 – rozbieżności koncepcyjne – płk Andrzej Różyński.Tematyka drugiego panelu sympozjum obejmowała przede wszystkim aspekty praktyczne profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Moderatorem tego panelu był gen. bryg. rez. dr Zenon Smutniak. Podczas poszczególnych wystąpień scharakteryzowano główne wyzwania, zagrożenia i szanse, przed którymi stoją obecnie siły zbrojne w kontekście profesjonalizacji i uzawodowienia armii. Zaprezentowane zostały następujące referaty: 1. Wyzwania profesjonalizacji nabór i kwalifikacja do sił zbrojnych, system szkolenia, koncepcja NSR – płk Jarosław Rusiński; 2. Zabezpieczenie logistyczne funkcjonowania armii profesjonalnej – potrzeby i możliwości – płk Stanisław Malinowski; solarna energia 3. Profesjonalizacja armii sojuszniczych – w świetle doświadczeń Sił Zbrojnych Chorwacji – płk Krešimir Trstenjak.W trzecim panelu tematycznym przedstawione zostały potencjalne możliwości rozwojowe Sił Zbrojnych RP oraz główne kierunki ich modernizacji. Moderatorem tego panelu był płk dr Ryszard Niedźwiecki. Problematyka poszczególnych wystąpień dotyczyła podstawowych celów i zadań Wojska Polskiego, modyfikacji systemu dowodzenia oraz systemu kształcenia i szkolenia w polskiej armii. Zaprezentowane zostały następujące referaty: 1. Misje, cele i zadania Sił Zbrojnych RP – wyzwania i rekomendacje – płk Wiesław Grądkowski; praca dla studenta warszawa 2. Reforma systemu dowodzenia SZ RP w świetle wyzwań XXI wieku – płk Krzysztof Cybulski; 3. Modyfikacje systemu kształcenia i szkolenia w SZ RP – płk Dariusz Krzywdziński.Po zakończeniu każdego panelu tematycznego odbywała się dyskusja, która dotyczyła przede wszystkim problematyki przedstawionej w trakcie wystąpień poszczególnych prelegentów. Podsumowania sympozjum naukowego dokonał szef Katedry Strategii i Geostrategii, WBN, AON - płk dr hab. Dariusz Kozerawski. Wizyta studyjna w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie NATO Intelligence Analyst Course Wizyta delegacji z Turcji znajdź juwenalia warszawa Szczęśliwa "13" badmintonistów AON Gotowość bojowa i mobilizacyjna sił zbrojnych – system szkolenia i kontroli IT dla uczelni żandarm energia słoneczna Otwarte mistrzostwa AON w szachach Profesjonalna armia w teorii i praktyce - sympozjum naukowe Podyplomowego Studium Polityki Obronnej gry online katalog firm Akademik dla studentów Akademik Warszawa pokoje dla studentów restauracja

teleinformatyka AON

adresy

telefony

kontakt